Privacyverklaring en klachtregeling2021-02-26T09:59:00+01:00

Privacyverklaring en klachtregelement

PRAKTIJK WIJ, gevestigd aan Grotestraat 208, 5151 BR Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ,volgens de wettelijke verplichtingen voortvloeiend vanuit de wet WGBO, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk Wij
Grotestraat 208
5151 BR Drunen
Telefoon 0416-234333
E-mail: info@praktijkwij.nl

Carola Brekelmans is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG. Leden van deze beroepsvereniging verplichten zich tot permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling op dit vakgebied. Op www.de-nfg.nl vindt u o.a. informatie over deskundigheid, vergoedingen, het klachtenreglement en de ethische code.

Eveneens is lg aangesloten bij de stichting RBCZ (register therapeut BCZ). Dit is een overkoepelende organisatie in de complementaire zorg.  Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Voor meer informatie: www.rbcz.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PRAKTIJK WIJ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. PRAKTIJK WIJ werkt vanaf 25-05-2018 met de nieuwe AVG wetgeving.  Daarnaast is er een privacy reglement voor de praktijk en de website en wordt de cliënt in behandelovereenkomst en intake-formulier gevraagd toestemming te geven voor het gebruik maken van zijn/haar gegevens ten gunste van het begeleidingstraject.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet WGBO :
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adres gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 • persoonlijke informatie zoals vastgelegd in het cliënten dossier
 • in geval van langdurige ziekte of overlijden gaat u er mee akkoord dat C. Brekelmans of Els Harting inzage krijgt in u NAW gegevens om contact met u te zoeken over het te volgen beleid inzake uw behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via INFO@PRAKTIJKWIJ.NL, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PRAKTIJK WIJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraken te maken en deze evt op verzoek met u te delen

– In uw cliënten dossier worden gegevens bewaard om de behandeling te kunnen uitvoeren en deze te evalueren.

Geautomatiseerde besluitvorming
PRAKTIJK WIJ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PRAKTIJK WIJ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PRAKTIJK WIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maar volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet WGBO. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
  • Termijn: 20 jaar
  • Reden:   wettelijke verplichting bewaartermijn dossier client , Administratie en contactmogelijkheden
 • Geslacht (indien van toepassing)
  • Termijn: 20 jaar
  • Reden: wettelijke verplichting bewaartermijn dossier client , Administratie en contactmogelijkheden
 • Adres Gegevens
  • Termijn: 20 jaar
  • Reden: wettelijke verplichting bewaartermijn dossier client , Administratie en contactmogelijkheden
 • Telefoonnummer
  • Termijn: 20 jaar
  • Reden: wettelijke verplichting bewaartermijn dossier client , Administratie en contactmogelijkheden
 • E-mailadres
  • Termijn: 20 jaar
  • Reden: wettelijke verplichting bewaartermijn dossier client , Administratie en contactmogelijkheden , nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
PRAKTIJK WIJ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

DOSSIERVORMING BIJ RELATIETHERAPIE

Informatie en verloop zijn strikt vertrouwelijk. Een dossier wordt bijgehouden. Bij informatieverstrekking in het kader van relatietherapie wordt uitsluitend informatie gegeven als beide partners schriftelijk toestemming geven.  Er wordt één dossier per koppel bijgehouden en dat voor inzage (nu en later) beider toestemming vereist is. Met ondertekening van de behandelovereenkomst gaan beiden akkoord  

VERSTREKKING INFORMATIE BIJ RELATIETHERAPIE

De therapeut heeft ten opzichte van zowel de man als de vrouw geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat hij alleen informatie mag geven over de persoon door of namens wie bijvoorbeeld haar informatie wordt gevraagd. Is een van de twee niet bereid zijn toestemming te verlenen, dan mag er geen informatie over hem of haar verstrekt worden aan derden zoals een advocaat. Zou een van beide vervolgens zelf om een kopie van haar dossier komen vragen, dan heeft hij/zij hier in beginsel recht op. De therapeut moet de informatie in het dossier die over de ander gaat wel afschermen indien het verstrekken daarvan schadelijk voor zijn/haar privacy zou zijn. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PRAKTIJK WIJ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PRAKTIJK WIJ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PRAKTIJK WIJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar INFO@PRAKTIJKWIJ.NL.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PRAKTIJK WIJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Daarnaast kan je hiervoor terecht bij https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PRAKTIJK WIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via INFO@PRAKTIJKWIJ.NL

Klacht:

Mocht u een klacht hebben over de behandeling, dan nodigen wij u uit hierover met ons hierover in gesprek te gaan. Mocht u er met uw behandelaar niet uit komen dan is het altijd mogelijk in gesprek te gaan met de collega( Els of Carola) Mocht dit geen voldoende antwoord op u klacht zijn, dan nodigen wij u uit om via onderstaande link gebruik te maken van klachten regeling van de beroepsvereniging NFG. Daarnaast is het klachtenregelement van de NFG inzichtelijk op de praktijk. https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Na ieder gesprek zal u gevraagd worden het gesprek te beoordelen, met als doel zo adequaat mogelijk op elkaar aan te blijven sluiten. Respect, vertrouwen en veiligheid staan bij PRAKTIJK WIJ voorop!